GREVIO skyggerapport

GREVIO Skyggerapport fra Litehouse Consult, 18.03.24

GREVIO udarbejder netop nu en evaluering af Danmark, og i Litehouse Consult har vi bidraget med en skyggerapport.

 

GREVIO er den komité, der overser implementeringen af Istanbulkonventionen, Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Under evalueringen afgiver staten en rapport. Der afgives derefter rapporter af NGO'er og andre. Disse supplerer og kommenterer statens rapport og kaldes 'skyggerapporter'.

 

Om skyggerapporten fra Litehouse Consult

I Litehouse Consult fører vi et stort antal sager om samvær, bopæl og forældremyndighed. Vi fører sagerne i de administrative myndigheder, såsom i Familieretshuset og kommunen. Og vi bistår under hele forløbet i retten sideløbende med, at vores klienter der er repræsenteret af en advokat.


Det er dermed på baggrund af indgående kendskab til praksis i hele landet, vi har afgivet vores skyggerapport. Vi kan nemlig ikke genkende den virkelighed, som Danmark som stat tegner over for GREVIO.

 

Derfor har vi skrevet en skyggerapport, hvor vi punkt for punkt redegør for den virkelighed, som voldsramte kvinder og piger, der er involveret i en familieretssag, lever i, som vi er vidner til, og som de rapporterer til os om.

 

Rapporten gennemgår eksempler fra:

  • Familieretshuset,
  • Familieretten,
  • Kommunerne,
  • De børnesagkyndige psykologer,
  • Udvalgte sikkerhedsproblemer,
  • Danmarks statsrapport af 4. juli 2023.


Om GREVIO's evaluering af Danmark

GREVIO evaluerede første gang Danmark i 2017. Det var en væsentlig del af grunden til, at vi i 2019 fik en reform.

I 2021 afleverer Danmark en rapport til GREVIO, hvori man oplyser, at der nu tages højde for vold, når man afgør sager om samvær og forældremyndighed. Det kan forstås sådan, at man nu bedre beskytter parter, der har været udsat for vold.

 

I et svar fra Socialministeren til Socialudvalget senere samme år skriver Socialministeren imidlertid følgende:

"Aftalen om et nyt familieretligt system indebar ikke væsentlige materielle ændringer af forældreansvarsloven.

De materielle regler om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær er således grundlæggende de samme som før reformen." (Min understregning; sagsnr. 2021-3970.)

 

Den evaluering, GREVIO nu foretager af Danmark, er indledt med en statsrapport om, hvordan Danmark lever op til kravene i Istanbulkonventionen. Den består af henvisninger til formelle bestemmelser. Det er den afstand, der er mellem den formelle ret og den reelle ret, vi rapporterer om. Der er ganske enkelt for langt. 

 

I vores rapport kan du også læse om, hvordan vi vurderer familieretslovgivningen. Loven kan nemlig ikke forstås ud fra dens bogstav, men skal ses i lyset af 'doksa': De grundantagelser om verden, som præger moral og vurderinger i almindelighed, og som dermed også præger fastlæggelsen af, hvad der er gældende ret.

 

Vores erfaring viser, at voldsramte kvinder i komplekse familieretssager systematisk mødes med mistillid af systemet. Kvinderne bliver typisk beskyldt for manipulation, manglende samarbejde, overføring af egne følelser og for at lyve eller overdrive, når de fortæller om volden. Volden vurderes sjældent som relevant for kravene om samvær og samarbejde.


Samtidig er det vores oplevelse, at børnene i de svære skilsmissesager bliver tvunget til samvær, også når de tydeligt siger fra – til stor skade for dem. Læs mere i rapporten herunder.

Relevante links

Du finder Litehouse Consults skyggerapport her:


Du kan downloade vores rapport her:

Klink på linket.


Hent rapporten.

GREVIO's tidslinje for evalueringen af Danmark:

https://rm.coe.int/provisional-timetable-for-the-1st-thematic-evaluation-round-procedure-/1680aa0e4c


Løbende information om den igangværende evaluering og adgang til rapporter:

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/denmark


Foto, kilde:

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio